Cách download video từ openload, streamango, fembed, rapidvideo, okru về các tool của VanLong Stream

Cần thực hiện 2 bước sau đây để có thể download video từ các host trên thì các bác thực hiện 2 bước sau đây

Bước 1: Lấy link mp4 remote của các host trên từ link embed của nó thông qua api tương ứng

 • Fembed: http://ip:6789/fembed/getLinkStream?linkEmbed=
 • Openload:
  http://ip:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed=
 • Streamango:
  http://ip:6789/streamango/getLinkDownload?linkEmbed=
 • RapidVideo
  http://ip:6789/rapid/getLinkDownload?linkEmbed=
 • Okru:
  http://ip:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed=

Bước 2: Đưa link mp4 remote ở bước 1 vào tool Mp4 Download Remote kèm với file name, theo cú pháp dưới đây
http://ip:6601/addLink?link=&name=

 • Tham số link: là giá trị urlencode của link mp4 remote lấy từ bước 1
 • Tham số name: là tên của file bác muốn gán cho video này

Ví dụ cụ thể: Download video từ link openload
https://openload.co/embed/jHo7i2EDuAs
Em đã cài đặt tool lên ip demo 116.203.150.8, chúng ta sẽ cùng làm các bước sau:

Bước 1: Lấy link mp4 remote bằng api sau: http://116.203.150.8:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed=https://openload.co/embed/jHo7i2EDuAs

Kết quả sẽ có như hình sau:

Bước 2 lấy link từ bước 1, cho vào tool mp4 download như api sau:
http://116.203.150.8:6601/addLink?name=testopenloaddownload&link=https%3A%2F%2Fopenload.co%2Fstream%2FjHo7i2EDuAs~1556505670~116.203.0.0~747OudRg%3Fmime%3Dtrue

Như ở api trên file name là testopenloaddown

Kết quả như sau:

Đợi một phút, kết quả sẽ hiện ra tab list files như sau

Thế là xong nhé, ai chưa hiểu hãy inbox em giải đáp nhé!