Cách xử lý master full ổ trong P2P HLS PLus tool

Bước 1: Vào loadbalancer và thêm ip của master bị full ổ vào file /root/mastersFullDisk.txt

Bước 2: Chạy các lệnh sau trong loadbalancer server

cd /root/loadbalancer
./kill-tool.sh
cd /root
echo "flushall" | redis-cli
rm -rf /root/db*
./run.sh

Bước 3: Add lại driveId vào loadbalancer để nhưng driveId chưa được convert sẽ được add vào master khác

Xong!