Hướng dẫn restart tool p2p drive

Chạy các lệnh dưới đây để restart tool p2p drive, khi gặp các vấn đề về tool

rm -rf /var/log/nginx/*
rm -rf /root/p2pdrive/log.*
rm -rf /root/server-1/log.*
rm -rf /root/server-2/log.*
rm -rf /root/server-3/log.*
rm -rf /root/server-4/log.*
rm -rf /root/server-5/log.*
cd /root/dlcode-full
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
cd /root/dlcode
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
cd /root/p2pdrive
./kill-tool.sh
rm -rf /videos/downloaded.*
rm -rf /videos/downloading.*
cd /root/p2pdrive
rm -rf log.*
./run.sh
cd /root/dlcode-full
./run.sh
cd /root/dlcode
./run.sh
cd /root/mp4dlcode
./mp4-kill-tool.sh
rm -rf log.*
./mp4-run.sh
cd /root
cd /root/m3u8dlcode
./m3u8-kill-tool.sh
rm -rf log.*
./m3u8-run.sh
cd /root
nginx -s reload
cd /root

That done! If need any support please inbox me throw contact menu!