Hướng dẫn cấu hình ipv6 trong tool gphoto

Cần thực hiện 2 bước để cấu hình ipv6 trong tool gphoto như sau

  • Bước 1: Lấy ra ipv6 của vps đã cài tool
  • Bước 2: Đặt ipv6 vào file cấu hình của tool và xóa cache

Chi tiết như dưới đây

Bước 1: Lấy ra ipv6 của vps đã cài tool

Để lấy ipv6 của vps thì gõ lệnh dưới đây

ifconfig

Ipv6 sẽ nằm cùng hàng với dòng có từ “Scope:Global” , như hình trên ipv6 sẽ là 2a01:4f8:c2c:3498::1

Bước 2: Đặt ipv6 vào file cấu hình của tool  và xóa cache

File config của tool gphoto nằm ở /root/gphoto/gphoto.config.json, mở file đó lên ta sẽ thấy có 1 dòng có chữ “ipv6” , điền ipv6 ở bước 1 vào đó nhé, kết quả như hình dưới

Lưu file config lại và chạy lênh sau để xóa cache và restart tool gphoto

cd /root/gphoto
./kill-tool.sh
echo "flushall" | redis-cli
./run.sh
cd /root

Kết quả thu được là đã có ipv6 trong url như hình dưới đây