Hướng dẫn lấy data từ tool smart backup để thêm vào các tool khác của vanlong stream

Tool smart backup hỗ trợ các bạn input từ rất nhiều nguồn gồm

  • Google drive
  • Openload
  • Fembed
  • Openload
  • Streamango
  • Ok.ru
  • Link mp4 remote
  • FPT
  • Link m3u8

Sau khi add input vào tool smart backup, tool sẽ download và tạo ra các file clone trên google drive

Bây giờ muốn dùng các data đã clone trên google drive để thêm vào các tool khác của vanlong stream như p2p drive, gphoto, openload, fembed …. Thì ta làm thế nào?

Tùy từng loại input ta sẽ có file-name tương ứng trong smart backup tool, và từ file-name ta sẽ lấy ra được các driveId clone trên google drive, vui  lòng đọc chi tiết api của smart backup tool tại đây 

Sau khi lấy đượcc driveId của data clone trên google drive từ file-name, ta chỉ cần dùng api dưới đây để thêm vào các tool nào bạn muốn

API: http://ip-vps:3001/addDriveId?driveId=[drive-id-clone]&name=[file-name]

Để sau này có bất kỳ sự cố già, chúng ta vẫn có thể sử dụng data của smart backup thì bác bạn lưu ý giúp mình file-name ở api trên và file-name trong tool smart backup phải giống nhau

Nếu các bạn dùng driveId để thêm vào tool smart backup, thì file-name chính là driveId gốc mà các bác thêm vào tool

Nếu các bạn dùng link ở các host khác để thêm vào tool smart backup thì file-name là do các bạn gửi lên (có thể qua api hoặc dùng trang admin)