Hướng dẫn restart tool facebook page

Chạy các lệnh dưới đây để restart tool

cd /root/dlcode
 rm -rf log.*
 ./kill-tool.sh
 rm -rf /videos/downloading.*
 ./run.sh
 cd /root/facebook
 ./kill-tool.sh
 rm -rf log.*
 ./run.sh
 cd /root/mp4dlcode
 ./mp4-kill-tool.sh
 rm -rf log.*
 ./mp4-run.sh
 cd /root
 cd /root/m3u8dlcode
 ./m3u8-kill-tool.sh
 rm -rf log.*
 ./m3u8-run.sh
 cd /root
 cd /root/m3u8dlcode
 ./m3u8-kill-tool.sh
 rm -rf log.*
 ./m3u8-run.sh
 cd /root

Hoàn thành! Nếu cần support gì các bác vui lòng inbox em!