Hướng dẫn restart tool fembed

Chạy các lệnh dưới đây để restart tool nhé các bác


cd /root/dlcode
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
cd /root/fembed
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
rm -rf /videos/downloading.*
cd /root/dlcode
./run.sh
cd /root/fembed
./run.sh
cd /root