Hướng dẫn restart tool openload

Chạy các lệnh dưới đây để restart tool nhé các bác

cd /root/dlcode
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
./run.sh
cd /root/openload
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
./run.sh
cd /root