Hướng dẫn thay đổi cấu hình để download file gốc trong các tool: GPhoto, Okru, Fembed, Openload, Streamango, RapidVideo, Vidcloud

Sau khi cài đặt một trong các tool trên thì vps của các bác sẽ có thư mục /root/dlcode, và file cấu hình của module download sẽ nằm ở /root/dlcode/dl.config.json

Muốn cấu hình để tool download file gốc các bác mở file
/root/dlcode/dl.config.json và tìm đến dòng có chữ “filterQualities” rồi sau đó điền 2048p vào giá trị của trường đó, kết quả sẽ có như hình dưới

Bây giờ lưu lại file đó và chạy lệnh dưới đây là thành công

cd /root/dlcode
./run.sh
cd /root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *