Hướng dẫn thêm account vào tool p2p drive

Chuẩn bị:

  • Ít nhất một account gmail có teamdrive
  • Gmail 15G

Các bước cần làm

Bước 1: Login account gmail có teamdrive

Bước 2: Tạo teamdrive mới

Bước 3: Thêm member vào teamdrive, mỗi teamdrive thì thêm 10 account gmail 15G làm thành viên

Bước 4: Thêm danh sách email vừa thêm ở bước 3 vào admin

Bước 5: Thực hiện Authen

Sau đó làm theo hướng dẫn ở popup trên để kết thúc quá trình authen