Hướng dẫn thêm quảng cáo VAST vào player của tool p2p drive

Chuẩn bị:  Link của file quảng cáo do nhà quảng cáo cấp hoặc file quảng cáo VAST

Nếu bạn không có link của file quảng cáo mà chỉ có file, thì cần upload file đó lên thư mục /root/p2pdrive/public/dist của vps chứa code p2p drive, lúc này link của file quảng cáo sẽ là http://domain-p2p-drive/public/dist/ten-file.xml

Bây giờ sửa file /root/p2pdrive/public/dist/index.html và tìm đến chỗ setup của jwplayer, sau đó thêm đoạn code này vào phần setup của jwplayer

 advertising: {
      client: "vast",
      schedule: {
        "myAds": {
          "offset": "pre",
          "tag": "link-file-quang-cao-vast"
        }
      }
    }

Ví dụ như hình dưới

Lưu lại thế là xong nhé!