Mô tả các api sử dụng trong tool google photo upload video cho các web phim

Như mọi tool phần mềm khác là đều cần input và ouput. Giờ em sẽ mô tả cụ thể input, output của tool google photo cho các bác dễ dùng

Gồm có 2 api chính đó là

  • Một là: API để thêm driveId vào để download về và upload lên google photo
  • Hai là: API để getlink google photo từ driveId đã input ở trên

Đây api để thêm driveId vào tool

GET http://your-vps-ip:3001/addDriveId?driveId=&numberOfClone=

Có 2 tham số đó là

  • driveId: Đây là id của video trên google drive
  • numberOfClone: Đây là số bản clone mà bạn muốn tool tạo ra trên google photo cho video tương ứng với driveId ở trên, tham số này là không bắt buộc

Còn dưới đây là api để getlink stream google photo từ driveId

GET http://your-vps-ip:8028/getLinkStream?file=
VÀ
GET http://your-vps-ip:8028/getLinkSimple?file=

Ở đây có 2 api

  • Cái đầu tiên có dạng /getLinkStream là dùng để getlink google photo ra dạng googlevideo, dạng này chạy ngon hơn và không limit, ưu tiên dùng dạng này nhé
  • Cái thứ 2 có dạng /getLinkSimple là dùng để getlink google photo ra dạng lh3, dạng này thì có dễ bị limit hơn và gặp lỗi 429 khi nhiều user xem, không ưu tiên dùng dạng này
  • Cả 2 api đều có cái tham số là file, đây là driveId đã được thêm vào tool từ api ” thêm driveId vào tool
  • Nếu tool đã upload xong và google photo đã convert xong thì 2 api trên đều sẽ có kết quả, nếu chưa thì sẽ ra mảng 0 phần tử
  • Lưu ý là thời gian convert của tool khoảng 10 phút, còn của google thì tùy, nhưng ít cũng phải 30 phút

Ngoài ra để chỉnh số file clone mặc đinh cho tất cả các file thì các bác edit tham số “NUMBER_OF_FILES_ON_GPHOTO” trong file “/root/gphoto/configsAllConfigs.js” rồi restart lại tool như bài này nhé

Sau đây là một số hình ảnh demo (để có thể view json như ảnh em chụp thì các bác cài extension JSON Viewe này vào nhé )