Tùy chỉnh các chất lượng sẽ được download của videos trong tool p2p hls pls

Bước 1: Login vào server master, và chỉnh file /root/dlcode-full/dl.config.json

Bước 2: Thêm hoặc xóa các chất lượng mong muốn ở trường filterQualities

Bước 3: Chạy lệnh sau để restart tool download

cd /root/dlcode-full
./kill-tool.sh
./run.sh
cd /root

Xong!